ติดต่อสาขาวิชา

ในวันและเวลาราชการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4

9/9 หมู่ 9
บางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

Call us

ติดต่อสาขาวิชา

โทรศัพท์: +662-504-8192-3​ โทรสาร: +662-503-4932

Contact us

stoffice@stou.ac.th

Close Menu