รู้จักกับหลักสูตร ICT

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2559​​ Download หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2554 ​ Download หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร Download แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา Download รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 6(14-2-0-2)99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์Strategic Information and Communication…

Continue Reading
Close Menu