สมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน2. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)สามารถส่งใบสมัครที่1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์3. ส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัครฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)การแจ้งผลการคัดเลือก1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท…

Continue Reading
Close Menu