รู้จักกับหลักสูตร ICT

รู้จักกับหลักสูตร ICT

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

6(14-2-0-2)
99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Strategic Information and Communication Technology Management

คำอธิบายชุดวิชา

วิสัยทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดและหลักการ การนำ
มาใช้ในองค์การ กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยงานบริการส่วนหน้า งานบริการฉุกเฉิน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหาการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคง การจัดการระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) รวมทั้งการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

คำอธิบายชุดวิชา
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6(14-2-0-2)

Information and Communication Technology Security


คำอธิบายชุดวิชา

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร นโยบายการจัดการความปลอดภัย วิธี มาตรฐานที่ใช้ในระบบความมั่นคงที่ยอมรับ และกระบวนการจัดการความมั่นคง การวางแผน โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมความมั่นคง การป้องกันสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตรวจสอบและการจัดการภัยคุกคามที่มีต่อสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และกรณีศึกษา


อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ 6(14-2-0-2)

Geographic Information System and Applications

คำอธิบายชุดวิชา

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ องค์ประกอบ ลักษณะข้อมูล ประเภท และการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6(12-2-2-2)    

Research Methodology and Tools in System Development for Information and Communication Technology   

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์สำหรับเป็นแนวทางของวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อโครงการวิจัยได้

คำอธิบายชุดวิชา

          แนวคิดการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัยครอบคลุมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำนโยบาย การจัดสร้างระบบ/แบบจำลอง การประเมิน การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการ และกรณีศึกษางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสรุป/อภิปรายผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้วิจัยที่มีต่อตนเอง และสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์

99709(51133009) ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ 6 (14-2-0-2)
Digital Business and Applications

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้

คำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลประกอบด้วย กลยุทธ์ แบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ ระบบชำระเงิน การตลาด และการบริการผ่านสื่อดิจิทัล การค้าผ่านโมบาย สื่อสังคมกับธุรกิจดิจิทัล ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เทคโนโลยีเครื่องมือ และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดิจิทัลและกรณีศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

99710(51133010) เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ 6(12-2-2-2)

Mobile Wireless Technology and Application

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับการบริการดิจิทัล

คำอธิบายชุดวิชา

          หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายระยะสั้น เทคโนโลยีการสื่อสารแบนด์กว้าง การทำงานของระบบเคลื่อนที่ไร้สายประเภทต่างๆ ภาพรวมของระบบเคลื่อนที่ไร้สายในอนาคตสำหรับบริการเสียง วีดิทัศน์ ข้อมูล และสื่อประสม การจัดกลุ่ม การจัดการระบบโครงข่ายเคลื่อนที่ไร้สาย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีประมวลผลเคลื่อนที่ไร้สาย ระบบการบริการดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ไร้สาย การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่ไร้สาย การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
 

99711(51133011) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ 6(12-2-2-2)
Big Data Analytics for Business

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจได้

คำอธิบายชุดวิชา
พื้นฐาน หลักการ และแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การจำแนกประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ การคำนวณแบบกระจาย เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เหมืองข้อความขนาดใหญ่ ทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เครือข่ายสังคม รวมทั้งกรณีศึกษาสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study (6 หน่วยกิต)

คำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาสำหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามวันสัมนาเข้มที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้เกรดความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในแต่ละขั้น นักศึกษาทุกคนต้องเข้ามานำเสนอความก้าวหน้าฯ ที่มหาวิทยาลัยตามกำหนด โดยเตรียมผลการวิจัย และไฟล์นำเสนอ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณาจารย์และเพื่อนๆ ในหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไม่นับหน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Information and Communication Technology

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

คำอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

Close Menu